Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SHOP.FIND-DESIGN.PL

SPIS TREŚCI
1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Kontakt ze Sprzedawcą
4. Wymogi techniczne
5. Zakupy w Sklepie
6. Płatności
7. Realizacja zamówienia
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
10. Reklamacje
11. Dane osobowe
12. Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego FIND-DESIGN” (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady
dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.shop.find-design.pl (dalej
zwanym „Sklepem”), a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu
Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
2. Sklep prowadzony jest przez: F-I-N-D Spółka Cywilna M.Grosiak-Czerkas M.Pełszyk z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Rozbrat 20/Lu1, 00-447 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów posiadającą numery NIP 5361875395 i
Regon 142142017, adres e-mail: biuro@find-design.pl (dalej zwaną „Sprzedawcą”).

2. Definicje


Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie
Konta w toku składania Zamówienia;
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych
warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z
późn. zm.);
Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klienta dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in.
są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
założenie Konta jest bezpłatne;
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie;
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
Produkty – oferowane do sprzedaży w Sklepie artykuły, stanowiące własność Sprzedawcy;
Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sklep – sklep internetowy FIND DESIGN prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://www.shop.find-design.pl
Sprzedawca – Magdalena Grosiak-Czerkas, Małgorzata Pełszyk, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą F-I-N-D Spółka Cywilna M.Grosiak-Czerkas M.Pełszyk, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP
5361875395, nr REGON 142142017, ul. Rozbrat 20/LU1, 00-447 Warszawa;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą
za wykorzystaniem Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie
internetowej Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w
szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów.


3. Kontakt ze Sprzedawcą


Sklep prowadzony jest przez: F-I-N-D Spółka Cywilna M.Grosiak-Czerkas M.Pełszyk z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Rozbrat 20/Lu1, 00-447 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów posiadającą numery NIP 5361875395 i
Regon 142142017, adres e-mail: biuro@find-design.pl, tel. +48 22 618 17 37, +48 780 080 131 (dalej
zwaną „Sprzedawcą”).


4. Wymogi techniczne


1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest :
a) posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) posiadanie przez Kupującego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu Mozilla FireFox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną
obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies;
c) minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet to 1024×768
pikseli, a zalecana jest 1280×800 pikseli.
2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących
danych:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa – w przypadku Przedsiębiorców;
c) adres zamieszkania lub siedziby Przedsiębiorcy;
d) adres e-mail;
e) numer telefonu;
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla Przedsiębiorców;
g) nazwa (w przypadku Przedsiębiorców).
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Kupującego w
Formularzu Rejestracji.
4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta, wysyłając w tym celu stosowne
żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3
Regulaminu.
5. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o
Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej,
używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu,
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z
infrastrukturą techniczną Kupującego.


5. Zakupy w sklepie


1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę za zamówienie składają się wskazane w sklepie: cena za
towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a
Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie paragonu lub
faktury w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


6. Płatności


1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 53 1050 1012 1000 0090 7126 8057;
b) płatnością w systemie;
c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w Butiku FIND DESIGN, ul. Rozbrat 20 w godz.
11-19 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę w godzinach 11-15;
d) za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
e) w przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie
7 Dni roboczych od złożonego zamówienia;
f) Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikację,
opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia;
g) wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący;
h) Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez
Sprzedawcę;
i) Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


7. Realizacja zamówienia


1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, pod adres wskazany przez Kupującego w
trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa kupionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wskazane są na stronie:
https://shop.find-design.pl/pl/i/Koszt-dostawy/30 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie
składania Zamówienia. W przypadku dostawy specjalnej koszty dostawy nie są wskazane w trakcie
składania zamówienia, są ustalane zaraz po złożeniu Zamówieniu drogą mailową lub telefoniczną.
3. Termin realizacji dostawy kupionych Produktów wynosi od 2 Dni Roboczych do 12 tygodni, licząc od dnia
zaksięgowania wpłaty za kupione produkty na koncie Sprzedawcy.
4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
6. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
a) Rzeczpospolita Polska;
b) Kraje UE.
7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c) odbiór osobisty w Butiku FIND DESIGN w dniach i godzinach jego otwarcia.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we
wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania
towaru – w tym terminie.
9. Kupujący jest zobowiązany do odebrania kupionego Produktu.
10. Wraz z dostarczonym kupionym Produktem Konsument otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny, które
stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
11. Koszty Magazynowania w ciągu 5 dni od powiadomienia Konsument pokrywane są przez FIND DESIGN. Za
każdy kolejny dzień zastanie naliczona opłata wysokości 50 PLN.


8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 8 poniżej, Kupujący ma ustawowe prawo do odstąpienia od
Umowy Sprzedaży, przy czym powyższe postanowienie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej
Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Kupującemu prawa do odstąpienia od Umowy
Sprzedaży, może on użyć formularza odstąpienia dostępnego do wydrukowania na stronie Sklepu.
Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze
z wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Kupującemu w terminie czternastu dni, bez
konieczności podania przyczyn.
4. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia:
a) w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru;
b) w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
5. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w punkcie 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana
pocztą elektroniczną).
6. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży uważa się taką Umowę za niezawartą.
Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego
ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
9. W razie odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do
zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: FIND DESIGN ul. Rozbrat 20/LU1, 00-447 Warszawa lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Termin
jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
13.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący
również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas
składania zamówienia.

9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupujący w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący.

10. Reklamacje


1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w pkt. 3 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Sprzedawcy, na adres FIND
DESIGN ul. Rozbrat 20/LU1, 00-447 Warszawa .
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt.3 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu,
Kupujący może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami
określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności
zamieszczona w Sklepie.


12. Zastrzeżenia


1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


FIND DESIGN
ul. Rozbrat 20/LU1, 00-447 Warszawa, adres e-mail: biuro@find-design.pl
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- Data odbioru
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(ów)
.....................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(ów)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl